Centre Cultural - Normativa d’utilització d’espais

Normativa d’utilització d’espais

NORMATIVA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DEL CENTRE CULTURAL

1.- El contractant declara conèixer i acceptar totes les condicions que figuren especificades en el present contracte.

Les sales s’hauran de destinar única i exclusivament a la finalitat expressada. Sota cap concepte es podrà modificar la finalitat sense la prèvia autorització per escrit del Centre Cultural.

El contractant no podrà cedir, ni total ni parcialment, les sales ni equips objecte d’aquest contracte, a excepció de que tingui permís exprés i per escrit del Centre Cultural.

2.- Es considerarà reservada la sala o espai sol·licitat en el moment d’abonar el percentatge de bestreta previst. Aquest import serà descomptat de la liquidació final que es farà un cop realitzada l’activitat. En el cas d’incompliment del pagament passats 90 dies des de la data de facturació, la quantitat pendent meritarà interessos al tipus legal vigent.

3.- En el cas de no realitzar-se l’activitat prevista en aquest contracte i anul·lar la reserva, és necessari comunicar-ho amb un mínim d’antelació de 30 dies. Passats aquests 30 dies qualsevol anul·lació comportarà la pèrdua de la quantitat abonada a compte en el moment de la sol·licitud.

4.- Qualsevol ús extraordinari, com pot ser l’ampliació d’horaris, tant dels espectacles com dels muntatges, desmuntatges o assaigs, es resoldrà en la mesura que sigui possible entre ambdues parts, sempre que no perjudiqui altres activitats i el personal estigui disponible, suposarà un increment econòmic a convenir, i s’haurà de sol·licitar almenys amb 24 hores d’antelació.

El termini de lloguer és l’establert específicament en el contracte.  A la finalització del termini, el contractant haurà de deixar lliure i a disposició del Centre Cultural les sales i equips contractats, objecte del present contracte.

5.- Accés a les sales. Els organitzadors, actuants, artistes i tècnics podran accedir a la sala en els horaris que s’hagin establert i portaran un distintiu ben visible que els acrediti. En tot moment hi serà present un representant autoritzat pel contractant en contacte directe amb el regidor de la sala, per tal de poder decidir sobre qualsevol imprevist.

El públic podrà entrar a la sala uns 30 minuts abans que s’iniciï la funció i haurà d’anar proveït del corresponent tiquet d’entrada que lliurarà al responsable de la porta. Sense tiquet d’entrada no es podrà entrar. Es procurarà que comencin les funcions amb rigorosa puntualitat.

6.- Aforament de les sales. Atenint-nos a la legislació vigent en matèria d’espectacles públics, en cap cas es podrà permetre que el públic sigui superior a la cabuda d’espectadors autoritzada en cadascuna de les nostres sales:

Auditori Alfons Vallhonrat: 733 butaques .Sala d’actes: 310 butaques Aula Magna: 108 butaques.

Remarquem especialment que, si per les característiques de l’acte els actuants d’un determinat espectacle són molt nombrosos i la seva presència a l’escenari és solament momentània o intermitent, un cop finida la seva actuació no podran passar a ocupar una butaca de la sala com a espectadors sense que abans s’hagin proveït del corresponent tiquet de taquilla. Si no és així no podran restar a la sala.

Pel que fa als camerinos, l’ocupació màxima serà de 130 persones.

No és permès d’estar dret a les sales ni circular durant la representació o activitat fora de casos de necessària emergència.

7.- Talonaris d’entrades. Únicament serà vàlid per entrar a les sales el tiquet d’entrada que el Centre Cultural haurà preparat amb antelació per a l’espectacle que correspongui.

El Centre Cultural es reserva el dret de fixar un preu màxim de venda al públic.

La política de descomptes, preus especials per a grups, carnets joves i de jubilats, invitacions, etc., és competència exclusiva de l’entitat contractant, que haurà informat degudament el responsable de sol·licituds de sales del Centre Cultural, per tal d’organitzar el servei de taquilla.

Els tiquets es vendran a la taquilla del Centre Cultural dins dels horaris que l’entitat té previstos per a tal servei. Als organitzadors de l’acte se’ls lliurarà – en cas que ho demanin- una part a convenir de les entrades.

Quan es tracti d’un acte gratuït o bé per invitació, els contractants es comprometen a no sobrepassar l’aforament de la sala, i els assistents a l’acte hauran de passar prèviament per la taquilla per tal de canviar la invitació per un tiquet d’entrada. A la invitació caldrà que hi consti que aquesta no pressuposa reserva de localitat.

8.- Personal i serveis. Els serveis de so, il·luminació, tramoia, projecció, taquilla, porteria i acomodació seran exercits pel personal especialitzat del Centre Cultural, o amb la seva supervisió.

Cada sala s’haurà d’utilitzar amb la dotació mínima de personal tècnic que el Centre Cultural té prevista.

9.- Materials i utillatges. El Centre Cultural facilitarà als contractants el material i utillatge del qual disposa, sempre que l’hagin sol·licitat amb el temps suficient.

Pel que fa al material i utillatge portat pel propi contractant, aquest es compromet a retirar-lo del Centre amb un màxim de vuit dies després de la funció. A partir d’aquesta data es cobraran despeses d’emmagatzematge.

El Centre Cultural no es responsabilitza en cap cas dels desperfectes que pugui sofrir aquest utillatge aportat pel contractant.

10.- Desperfectes, avaries i altres extrems. El Centre Cultural facilitarà les sales en bon estat i ordre i l’entitat contractant es compromet a retornar-les en les mateixes condicions.

Per motius de seguretat, el Centre Cultural no acceptarà que, per a les coreografies dels actes, els contractants portin materials no homologats ni sense estar ignifugats.

Si com a conseqüència d’un imprevist durant les actuacions, assaigs o sessions de muntatge i desmuntatge es produeixen desperfectes o avaries no imputables al personal del Centre Cultural o degudes a poca cura, l’entitat contractant es farà càrrec de les factures corresponents a la reparació o restauració d’aquests desperfectes o avaries.

No està permès fumar, beure o menjar a dins de les sales.

11.- Publicitat i propaganda. L’entitat contractant es compromet que a tots els impresos, opuscles, cartells, etc., que s’editin relacionats amb l’espectacle o activitat programada al Centre Cultural hi figuri el  logotip, de forma clara, llegible i completa.

El Centre Cultural lliurarà gratuïtament les còpies fotogràfiques dels logotips oficials a utilitzar.  Queda expressament prohibida l’utilització dels logotips oficials fora dels usos autoritzats en l’anterior paràgraf

La distribució i ornamentació de les sales amb propaganda de l’entitat contractant o de tercers haurà de sol·licitar-se expressament al Centre Cultural, i la seva col·locació es farà de comú acord.

Tanmateix, totes les marques registrades, noms comercials, logotip o altres paraules o símbols que identifiquin el programa o el negoci del Centre Cultural són propietat exclusiva d’aquests, quedant prohibit qualsevol ús no autoritzat expressament per escrit.

12.- Enregistraments i fotografies. Qualsevol tipus d’enregistrament -TV, vídeo, so o reportatge fotogràfic- s’ha de sol·licitar a l’avançada i per escrit al Centre Cultural, i estarà sotmès a un contracte específic. El Centre Cultural facilitarà copies de enregistraments, de so, d’imatge o fotografia, prèvia sol•licitud en el moment de formalitzar el contracte.

El personal del control de porteria impedirà l’accés a les sales de qualsevol persona no autoritzada que intenti entrar amb cameres, gravadores, màquines de fotografiar, etc. De la mateixa manera podran desallotjar de la sala tota aquella persona no autoritzada que sigui portadora d’un d’aquests aparells de fotografia o d’enregistrament.

13.- Altres serveis. La utilització del servei de bar-restaurant del Centre Cultural serà a través de la persona que el té arrendat, i per a qualsevol ús especial el contractant s’haurà de posar d’acord amb l’arrendatari d’aquest servei.

14.- Responsabilitat econòmica. Els contractants es responsabilitzen de la part econòmica de la programació. És a dir: emoluments als artistes contractats, publicitat, pagament de les tributacions oficials que es generin com és l’impost a la Societat General d’Autors i Editors d’Espanya, etc.; així com de la liquidació de les despeses produïdes en el Centre Cultural i, en general, totes aquelles especificades o no a la present normativa.

El Centre Cultural es reservarà l’import dels taquillatges. En el moment de fer la liquidació es tindrà en compte la part abonada en concepte de reserva de sala, l’impost de la Societat General d’Autors i Editors d’Espanya, i les despeses ocasionades al Centre Cultural.

15.- Altres qüestions: El Centre Cultural es reserva el dret d’admissió i declina qualsevol responsabilitat pel que fa al contingut i desenvolupament dels actes que els organitzadors hagin presentat. S’entén que aquests hauran de complir estrictament la normativa vigent en el tema de policia d’espectacles.

Els permisos o llicències que legalment siguin necessaris per a l’acte programat seran tramitats pel contractant i aniran a càrrec seu totes les despeses que comportin.

Si  per circumstàncies de força major fos convenient, el Centre Cultural es reserva el dret de poder anul·lar un determinat espectacle.

16.- Els organitzadors accepten les condicions econòmiques derivades del cost de cessió de les dependències convingudes, segons el pressupost estimat previst, i s’obliguen a respectar totes les normes anteriorment mencionades.

Qualsevol altre tema no contemplat en el present contracte haurà de ser negociat prèviament amb el Centre Cultural.

17.- El Centre Cultural podrà resoldre de ple dret el contracte per les següents causes:

     a) La manca de pagament de l’import previst en el present document o de qualsevol dels imports que hagin assumit.

     b) Qualsevol canvi de finalitat en l’ utilització de les sales i equips objecte del contracte, sense autorització prèvia del Centre Cultural.

     c) Qualsevol forma de cessió a tercers, sense autorització expressa del Centre Cultural.

     d) L’ incompliment per part del contractant de qualsevol altre condició establerta en el present contracte.

18.- Per a la resolució de quantes qüestions poguessin produir-se amb motiu d’aquest contracte ambdues parts es sotmetran a la competència dels Jutjats i Tribunals de Terrassa, amb renúncia expressa a qualsevol altra que pogués correspondre’ls.

19.- Protecció de dades de caràcter personal.  Les dades que figuren al present contracte han estat facilitades per ambdues parts amb caràcter obligatori, ja que són imprescindibles per la formalització del present document. Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer o base de dades de l’altra part. La incorporació d’aquestes dades a un fitxer té com a finalitat el manteniment de la relació contractual, així com la prestació, ampliació i millora dels serveis que cada part pugui prestar amb base al present contracte. Cada part té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que atribueix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre). Ambdós atorgants autoritzen expressament a l’altra part a fi de que pugui cedir les dades personals a les societats del seu Grup.